مرجع
چالش‌ها و مسابقه‌ها با پیروی از \qقوانین مسابقه\q بازی می‌شن.

رعدوبرق

رعدوبرق
دشمن‌ها رو با رعدوبرق له می‌کنه، برای مدت کوتاهی در داخل یک شعاع کوچیک اونها رو مات و مبهوت می‌کنه. آسیب برج‌های تاج رو کاهش میده.
آسیب آسیب
75

ارتقاء

  • ارتقاء
  • رعدوبرق
سطح سطح
کارت‌ها کارت‌ها
تجربه تجربه
طلا طلا
1
2
4
5
2
4
5
20
3
10
6
50
4
20
10
150
5
50
25
400
6
100
50
1000
7
200
100
2000
8
400
200
4000
9
800
400
8000
10
1000
600
20000
11
2000
800
50000
12
5000
1600
100000
13
---
---
---
سطح سطح
آسیب آسیب
1
75
2
83
3
91
4
100
5
110
6
121
7
133
8
146
9
161
10
177
11
195
12
215
13
237