مرجع
شاهزاده خانم‌ها از بالای برج‌های تاج از شاه محافظت می‌کنن.

لیگ 8 - قهرمانی بزرگ

لیگ 8 - قهرمانی بزرگ

طلای پیروزی: x 40 طلا

جام‌ها 6100 - 6100

اهدا

کارت‌ها عادی کمیاب حماسی در کل برای روز
اهدا 8 1 1 260

کارت‌ها