مرجع
غول‌های سلطنتی از دور به سمت ساختمون‌ها حمله می‌کنن و نیروهای دشمن رو نادیده می‌گیرن.

میدان نبرد 10 - کوهستان خوک

میدان نبرد 10 - کوهستان خوک

طلای پیروزی: x 20 طلا

جام‌ها 2950 - 3000

اهدا

کارت‌ها عادی کمیاب حماسی در کل برای روز
اهدا 8 1 1 240

کارت‌ها