مرجع
تمام ساختمون‌ها به تدریج \qتحمل ضربشون\q کم میشه و بعد از مدت زمان مشخصی منقضی می‌شن.

میدان نبرد 6 - کارگاه سازنده

میدان نبرد 6 - کارگاه سازنده

طلای پیروزی: x 14 طلا

جام‌ها 1650 - 1700

اهدا

کارت‌ها عادی کمیاب حماسی در کل برای روز
اهدا 4 1 1 120

کارت‌ها