مرجع
جام بگیر تا به میدان نبرد جدیدی بری و به کارت‌های جدیدی دسترسی پیدا کنی!

میدان نبرد 3 - گود بربرها

میدان نبرد 3 - گود بربرها

طلای پیروزی: x 9 طلا

جام‌ها 750 - 800

اهدا

کارت‌ها عادی کمیاب حماسی در کل برای روز
اهدا 2 1 1 60

کارت‌ها