مرتب سازی بر اساس
کارت‌ها
میدان نبرد تو
نادر
اکسیر
آسیب
-
تحمل ضربه
-

ساختمون

نیرو

طلسم

آرنا

کمپ تمرینی
میدان نبرد 1 - استادیوم گابلین
میدان نبرد 2 - گودال استخوان
میدان نبرد 3 - گود بربرها
میدان نبرد 4 - محل بازی P.E.K.K.A
میدان نبرد 5 - دره طلسم
میدان نبرد 6 - کارگاه سازنده
میدان نبرد 7 - میدان نبرد سلطنتی
میدان نبرد 8 - نوک یخ‌زده
میدان نبرد 9 - میدان نبرد جنگل
میدان نبرد 10 - کوهستان خوک
میدان نبرد 11 - دره برقی
میدان نبرد 12 - میدان نبرد افسانه‌ای